top of page

Slovakia

Charolais je jedno z najpopulárnejších špecializovaných mäsových plemien hovädzieho dobytka na Slovensku. Prvé kontakty slovenských farmárov s týmto plemenom boli v sedemdesiatych rokoch minulého storočia kedy boli inseminačné dávky využité na zošľachťovanie mäsovej úžitkovosti slovenského strakatého plemena. Od toho času malo plemeno reputáciu zlepšovateľa mäsovej úžitkovosti avšak s horšími pôrodmi

Materská populácia začala v roku 1992, a to importom embryí zo Severnej Ameriky. Tieto dali základ prvému stádu bezrohého charolais na západnom Slovensku. Druhým importom bolo 51 čistokrvných jalovíc originálneho francúzskeho typu z Maďarska v roku 1994. Z krajiny pôvodu plemena bol prvý import jalovíc realizovaný v roku 1998. Na základe importu jalovíc a embryí boli na Slovensku v deväťdesiatych rokoch minulého storočia vytvorené nemnohé čistokrvné stáda, ktoré zásobujú chovateľov plemenným materiálom. Rovnako v tom čase boli importované plemenné býky a inseminačné dávky z Francúzska, Čiech, Maďarska a iných štátov. V roku 2008 bolo do plemennej knihy zapísaných 819 čistokrvných kráv plemena charolais. Plemeno odvtedy zaznamenáva rozvoj a v súčasnosti je do PK zapísaných vyše 9000 čistokrvných kráv. Napriek tomu, že bezrohosť je v súčasnosti jedna z najdôležitejších neprodukčných vlastností preferovaná chovateľmi, francúzsky typ s menším rámcom tela a väčším osvalením sa stal totálne dominantným nad severoamerickým, rámcovejším, bezrohým, avšak menej osvalenejším typ charolais.

Slovensko je hornatá krajina, ktorá je vhodná pre chov mäsového dobytka v systéme dojčiacich kráv na pasienkoch. Charolais je vhodné do nižších až stredných nadmorských výšok pre chov v čistokrvnej plemenitbe ako aj v krížení s matkami domácich kombinovaných plemien na produkciu odstavených teliat pre ďalší výkrm v južných štátoch Európy, alebo inde.

Chov mäsového dobytka nikdy nemal prioritu v podpornom systéme poľnohospodárstva v SR. Napriek tomu popularita chovu mäsového dobytka, teda aj charolais, je stále rastúca. Počet dojčiacich kráv v roku 2015 dosiahol 63 tisíc. Chovatelia charolais sú spolu s chovateľmi ďalších 15 špecializovaných mäsových a rustikálnych plemien organizovaní v Zväze chovateľov mäsového dobytka na Slovensku (www.zchmd.eu), ktorý bol založený v máji 1994. Kontrola úžitkovosti mäsových plemien a dojčiacich kráv, založená na zisťovaní hmotnosti pri narodení a vo veku 120, 210 a 365 dní, je vykonávaná Plemenárskymi službami Slovenskej republiky, š.p. Plemenné hodnoty sú odhadované štyri krát do roka systémom BLUP Animal model v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre a sú publikované na stránkach (http://www.plis.sk/volne/hd/v_hd_mas_plem/v_hd_mas_plem.aspx)

V auguste 2008 Slovensko spolu s Maďarskom a Českou republikou hostili World Charolais Congress. Veríme, že sa u nás ešte uvidíme.

bottom of page